Aandacht maakt alles beter

Help ik (ver)koop

 

U gaat uw appartement in of uit:

Spannende tijden voor u. Vergeet de VvE niet!

Hoe zit het met een verkoop van een appartement. Mutatiekosten?

Indien een appartement verkocht wordt worden de eventuele openstaande ledenkosten/bijdragen verrekend. Het Nederlandse recht heeft de belangrijke zaken hierin geregeld:

- de notaris moet een opvraag doen bij de bestuurder van de VvE. (het is hierom van belang dat de vve actief is en goed bereikbaar voor derden)
- de vve beheerder / vve bestuurder doet een opgave van de stand van zaken
- de bijdragen die verrekend mogen worden bij de levering (notaris) zijn de bijdragen van het lopende boekjaar en het boekjaar daarvoor. Concreet betekent dit dat u als koper voor 13 tot maximaal 23 maanden kunt worden aangesproken.
- vanwege de administratieve handelingen rondom een mutatie mogen vve kantoren kosten in rekening brengen voor het uitvoeren van alle werkzaamheden. Vaak krijgt de koper ook een informatie pakket met alle nodige informatie

De Nederlandse wet gaat boven, en deze geeft aan in:
TITEL 9 BOEK 5 BW
Artikel 122:  Overgang van een appartementsrecht:
1. Overgang onder bijzondere titel of toedeling van een appartementsrecht omvat, voor zover niet anders is bepaald, mede de als appartementseigenaar verkregen rechten.
2. Na de overgang of toedeling moet de verkrijger onverwijld schriftelijk aan de vereniging van eigenaars mededeling doen van zijn verkrijging.
3. Voor de ter zake van het verkregene verschuldigde bijdragen die in het lopende of het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, zijn de verkrijger en de vroegere appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk.
4. In het reglement kan worden bepaald in hoeverre voor bijdragen, genoemd in het vorige lid, alleen de vroegere eigenaar of alleen de verkrijger aansprakelijk zal zijn. In het reglement kan ook worden bepaald dat voor bepaalde bijdragen die later opeisbaar worden de vroegere appartementseigenaar in plaats van de verkrijger verbonden zal zijn.
5. De notaris draagt zorg dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van de vereniging van eigenaars afgegeven verklaring wordt gehecht, die met betrekking tot de in lid 3 genoemde bijdragen waarvoor de verkrijger aansprakelijk zal zijn, een opgave inhoudt van hetgeen de betrokken appartementseigenaar op de dag van de overdracht of toedeling aan de vereniging schuldig is. De verkrijger is jegens de vereniging niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt.
6. De verklaring houdt tevens een opgave in van de omvang van het reservefonds van de vereniging, bedoeld in artikel 126 lid 1.
 

Dit wetsartikel is van dwingend recht, hier kan niet van worden afgeweken.

De aanwezige reglementen kunnen enige zaken bepalen echter de praktische uitvoer is in handen van de uitvoerende partij: uw Vve-Bestuurder !

Elke eigenaar waar er meer dan twee onder één dak zitten, zijn altijd lid van een VvE!

Bereikbaar via Telefoon: 085.401.89.25 • WhatsApp: 06-12300064 • e-mail: info@devvebestuurder.nl 

 • Betaalbaar • Betrokken •  Professioneel VvE Beheer
Dé VvE-Bestuurder ! • WhatsApp 06-12300064
Kantoor / Backoffice: 085 401 89 25